DDA Nederlandse Vereniging voor MetaaldetectieOVER DE VERENIGING

PRIVACY STATEMENT

DDA Nederlandse Vereniging voor Metaaldetectie verwerkt persoonsgegevens. DDA Nederlandse Vereniging voor Metaaldetectie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij waarborgen uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. DDA Nederlandse Vereniging voor Metaaldetectie houdt zich aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze rechten respecteren.

Als DDA Nederlandse Vereniging voor Metaaldetectie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s en dergelijke. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden wordt gesproken over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens in bezit hebben, moet men daar zorgvuldig mee omgaan.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door DDA Nederlandse Vereniging voor Metaaldetectie verwerkt ten behoeve van:

 • Administratieve doeleinden (ledenadministratie);
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst, waaronder:
  • Het toezenden van het Detector Magazine en andere uitgaven als bijvoorbeeld het jaarboek/jubileumboek.
  • Het toezenden van (digitale) nieuwsbrieven.
  • Het toezenden van de ledenpas op verzoek van het lid.
  • Het toezenden van een gewonnen prijs bij deelname aan een prijsvraag (zoals de prijspuzzel in het Detector Magazine).
  • Voor het deelnemen aan de algemene ledenvergadering (ALV).
  • Deelname aan ledenbijeenkomsten, zoals de ledendagen, (digitale) presentaties/lezingen, museumbezoeken, etc..

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De lidmaatschapsovereenkomst;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan DDA Nederlandse Vereniging voor Metaaldetectie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Geslacht;
 • Voornaam en achternaam;
 •  Adresgegevens;
 •  Geboortedatum;
 •  E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door DDA Nederlandse Vereniging voor Metaaldetectie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie voor zeven jaar op basis van wettelijke eisen.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers en partnerorganisaties

Persoonsgegevens van partnerorganisaties (zoals PAN, AWN, etc.), sprekers (voor bijv. Een presentatie of rondleiding), dealers, importeurs, overheden, agrariërs of horecagelegenheden worden door DDA Nederlandse Vereniging voor Metaaldetectie verwerkt ten behoeve van:

 • Administratieve doeleinden;
 • Informatie-uitwisseling;
 • Communicatie over een opdracht;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht of afspraak. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan DDA Nederlandse Vereniging voor Metaaldetectie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam en achternaam;
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • KVK-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door DDA Nederlandse Vereniging voor Metaaldetectie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie op basis van wettelijke eisen.
 • Voor onbepaalde tijd met instemming van de betreffende persoon (bijvoorbeeld ten behoeve van het aanleggen van een sprekerslijst, externe vrijwilligers (bijv. determinatoren), adverteerderslijst, etc.)

Beeldmateriaal ledenbijeenkomsten en ALV

Op grond va de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vragen we u vooraf of we een foto/video mogen maken en deze mogen gebruiken voor (mogelijke) publicatie in het Detector Magazine, en/of website, en/of videokanaal, en/of op Social Media (bijv. onze Facebook pagina), en/of digitale nieuwsbrief.

Met het inschrijven en uw deelname aan ledenbijeenkomsten en ALV geeft u expliciet toestemming aan DDA Nederlandse Vereniging voor Metaaldetectie dat wij foto’s en video mogen maken en gebruiken waar u (herkenbaar) op staat.

Foto/video vallen onder de bijzondere persoonsgegevens. Deze worden door DDA Nederlandse Vereniging voor Metaaldetectie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen(en):

 • Publicatie op online media (website, videokanaal, Social Media, digitale nieuwsbrief) en offline media (Detector Magazine);
 • Ter ondersteuning van het verslag van de ledenbijeenkomst;
 • Ter ondersteuning van het verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV);
 • Publicatie elders als dit bijdraagt aan de doelstellingen van de vereniging.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen deelname. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan DDA Nederlandse Vereniging voor Metaaldetectie foto/video materiaal vastleggen.

Uw persoonsgegevens worden door DDA Nederlandse Vereniging voor Metaaldetectie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 •  Onbepaalde tijd.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit nodig is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor onder andere:

 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het verzorgen van de (financële) administratie;
 • Het verzorgen van de toezending van het Detector Magazine en andere uitgaven (zoals het jaarboek/jubileumboek/nieuwsbrief);

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de zorgvuldige omgang van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

DDA Nederlandse Vereniging voor Metaaldetectie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens DDA Nederlandse Vereniging voor Metaaldetectie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers (bestuurders en vrijwilligers) zijn geïnformeerd over het belang van een zorgvuldige omgang met en de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

De Detector Amateur
E-mail: secretariaat@detectoramateur.nl